0161 23 20 33Winkelwagen nl fun  contact met nlfun

Bezorgservice van NL FunBezorgservice    Altijd ruime voorraad van materiaalRuime voorraad    pinnen bij nlfunPinnen mogelijk    Nlfun regelt allesNLFun regelt alles, zelfs de afwas!


 

ALGEMENE VOORWAARDEN NLFun B.V. VERHUUR:

Algemeen
  1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NLFun B.V. verhuuropgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.
Aanbiedingen en overeenkomsten
  2.De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
  3.Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke, telefonische of middels E-mail orderbevestigingen, van NLFun B.V. of (begin van) feitelijke uitvoering door NLFun B.V. van de verhuur.
  4.Door of vanwege NLFun B.V. verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  5.Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van NLFun B.V., bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
  6.Tenzij anders is overeengekomen is NLFun B.V. gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.
Betaling
  7.De door NLFun B.V. opgegeven verhuur prijzen luiden in Euro's inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
  8.Betaling van de factuur dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het verhuurde op het ophaal adres van NLFun B.V. danwel ten tijde van aflevering van het verhuurde.
  9.Storting of overschrijving op de bankrekening van NLFun B.V., na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van NLFun B.V..
  10.Betaling van het aan NLFun B.V. toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen veertien dagen na faktuurdatum aan NLFun B.V. te geschieden.
  11.Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan NLFun B.V. toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- betalings-voorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
  12.Na het sluiten van de overeenkomst is NLFun B.V. gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  13.Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is NLFun B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij NLFun B.V. verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.
  14.Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere fakturen.
Annulering
  14.Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering is huurder 0 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd.
Regeling ten aanzien van verhuur van objecten
  15.De verhuurde objecten blijven eigendom van NLFun B.V. en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van NLFun B.V..
  16.In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan NLFun B.V. kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
  17.De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan NLFun B.V., in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 16, te worden teruggegeven.
  18.Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van NLFun B.V. geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en NLFun B.V. hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan NLFun B.V. te vergoeden. Indien door deze schade NLFun B.V. zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
  19.Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
Aansprakelijkheid
  37.Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
  38.In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 16 genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
  39.NLFun B.V. is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voorzover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van NLFun B.V. of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voorzover NLFun B.V. een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
  40.Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 24 bepaalde, is NLFun B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direkt of indirekt, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart NLFun B.V. terzake van eventuele vorderingen van derden.
  41.Indien NLFun B.V. ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is NLFun B.V. nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NLFun B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  42.De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens NLFun B.V. ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.
Overmacht
  43.In geval van overmacht is NLFun B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  44.Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van NLFun B.V. aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
  45.Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan NLFun B.V. het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan NLFun B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.
Ontbinding
  46.Onverminderd de hem verder toekomende rechten is NLFun B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
 • a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend.
 • b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend.
 • c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor NLFun B.V. voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
 •   47.Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat NLFun B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
    48.Alle vorderingen die NLFun B.V. in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  Slotbepalingen
    49.Indien een of meer bepalingen uit de tussen NLFun B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
    50.Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
    51.Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    52.Elk geschil tussen NLFun B.V. en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin NLFun B.V. is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
  Copyright © 2015 NLFun B.V. Alle rechten voorbehouden
  Abraham pop huren Gilze Rijen Sara pop huren Gilze Rijen Abraham pop huren Goirle Sara pop huren Gilze Rijen Statafel of hangtafels huren Gilze Rijen Statafel of hangtafel huren Rijen, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek Springkussen piratenschip huren Gilze Rijen, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Baarle Nassau, Dongen Tripel Karmeliet kopen Gilze Rijen, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Baarle Nassau, Breda, Dongen Fusten bier kopen Party